Plan voor het entreegebied van TerBorch: GroenLinks zegt nee!

Op 2 mei jongstleden heeft de meerderheid van de raad besloten het plan voor de invulling van het entreegebied van TerBorch ter visie te leggen. Dit gebied is een van de laatste stukjes van de wijk waarvoor nog een bestemmingsplan moet worden gemaakt.

Het grootste struikelblok was en is de komst van een gigantische supermarkt, groter dan welke andere ook in het aangrenzende gebied van Groningen en Paterswolde en veel groter dan de wijk ooit nodig zal hebben. Over de wenselijkheid van dit plan en de consequenties ervan voor de verkeersafwikkeling is lang gediscussieerd, maar uiteindelijk hebben alleen de fracties GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo tegengestemd.

Portefeuillehouder Klaas Kuipers heeft in zijn bijdrage nog eens gewezen op de geschiedenis van de wijk. In 2002 is onder een college van B & W van VVD, PvdA, GroenLinks en CU een masterplan ontwikkeld voor een groene woonwijk tussen stad en platteland met een vloeiende overgang naar het naastgelegen natuurgebied de ‘Onlanden’. Het ontwerp bevatte een zorgvuldige afwisseling van woonkavels, verkeerswegen en afwatering. In die opzet zou geen plaats zijn voor een supermarkt. Dit laatste mede op aandringen van de ondernemers in Paterswolde en Eelde. Later is er nog sprake geweest van een buurtsuper voor de verzorging van de wijk. Aan het het natuurlijk karakter van de wijk is in de loop van de jaren al veel afbreuk gedaan. De plannen voor een supermarkt van circa 2000 vierkante meter met 1000 vierkante meter parkeerterrein, zoals nu door het college worden voorgesteld, is de nieuwste en grootste schending van de oorspronkelijke opzet. De ondernemers in Paterswolde hebben hun investeringen gebaseerd op toezeggingen van de gemeente. Albert Hein heeft bij de laatste uitbreiding meebetaald aan een rotonde voor een soepele verkeersafwikkeling aldaar! De winkeliers vrezen meer dan ooit voor minder klandizie en krijgen voor herhaalde oproepen en openbare brieven aan de raad geen gehoor. GroenLinks ziet niets in het huidige voorstel voor het entreegebied en stelt voor eerst een openbaar onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van appartementsbouw. De woonbehoeften kunnen zoveel jaren na de oorspronkelijke opzet wel eens veranderd zijn. De projectontwikkelaar heeft die mogelijkheid nooit serieus onderzocht.

De prioriteit van GroenLinks is dat het karakter van de wijk gewaarborgd blijft.

Persbericht: Tijdelijk gebruik PBH terrein

De ontwikkeling van het PBH terrein in Zuidlaren zit in een impasse tussen de ideeën van de gemeente en de voorstellen van projectontwikkelaar Leyten. Om te zorgen dat de kale plek snel invulling krijgt stelt GroenLinks voor om tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

 
De Regio Groningen-Assen heeft deelgenomen aan het EU project SEEDS. Dit project deed onderzoek naar het tijdelijk gebruik van leegstaande panden en terreinen. Conclusie is dat tijdelijk gebruik een flinke economische en sociale impuls kan betekenen. Op basis van die conclusie wil GroenLinks aan de slag. Tijdelijk gebruik geeft ook mogelijkheden om te experimenteren met zaken waar nu jaren lang over gesproken wordt (goothoogtes, uitstraling, stijlen, rooilijnen).
Als eerste moet AH natuurlijk een tijdelijke winkel krijgen. Die belofte moet nu eindelijk eens ingelost worden. Daarnaast hebben we goedkope sociale huurwoningen nodig voor bijvoorbeeld statushouders en dan vooral in de categorie: niet-standaard-gezinshuis.
Vele andere mogelijkheden voor invulling van delen van het terrein zijn te bedenken: Een opblaas sporthal voor een beetje extra capaciteit, kunst en cultuurruimte, oefenruimtes, startende ondernemers, dorpstuin, hangplek voor jongeren, alternatief energie centrum, openlucht kampeer/ recreatie evenement of een markthal voor lokale aanbieders.
Ondertussen hebben de gemeente en projectontwikkelaar Leyten enige tijd om tot overeenstemming te komen en kunnen ze geslaagde experimenten van tijdelijk gebruik opnemen in hun plannen. De problemen rond de grondposities zijn waarschijnlijk makkelijker te overwinnen op basis van een tijdelijke dan een permanente overeenkomst.

Het college en het vliegveld: doen raadsbesluiten er niet meer toe?.

Op 2 februari 2016 heeft de raad in meerderheid een motie gesteund waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken hoe Tynaarlo haar aandelen in het vliegveld van de kan hand te doen en binnen 2 maanden te rapporteren welke consequenties dat heeft. Vervolgens is de raad op 20 december niet akkoord gegaan om 10 jaar lang 4,6 miljoen te investeren in het zoveelste rooskleurige toekomstplan: ‘GAE als toegangspoort van het Noorden’.

De raad gelooft er dus meer in, kan het duidelijker?
En dan, alsof er niets gebeurd is, vraagt het college in een brief van 9 mei om de beschikbaarstelling van 1,84 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van het vliegveld, zijnde het bedrag dat overeenkomt met het aandeel van 4% van Tynaarlo!

Oscar Rietkerk heeft het college om opheldering gevraagd over deze vreemde gang van zaken.

Tien zetels winst voor GroenLinks! En we gaan door…

…met eerlijk delen, schone energie, eerlijke kansen, menselijke zorg en één samenleving!

We gaan de thema’s van de afgelopen verkiezingen vertalen naar de situatie in Tynaarlo. Wil je actief bijdragen aan een groene en sociale toekomst voor Tynaarlo, kom dan op 5 april naar Vries. We nodigen je uit om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen in Café Onder de Linden, Brink 4 in Vries, van 20.00-22.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Het is tijd voor verandering en die kunnen we alleen samen bereiken.

Gemeenteraad niet akkoord met toekomstdromen voor het vliegveld!

Eindelijk wordt het standpunt van GroenLinks gedeeld! Na bijna 50 jaar aanmodderen met steeds weer nieuwe plannen om het vliegveld rendabel te maken, is er nu een raadsmeerderheid die er niet meer in gelooft. Het meest recente plan: GAE als ‘Internationale toegangspoort voor het Noorden’, met een verwacht aantal van 100.000 tot 200.000 vliegbewegingen per jaar, is in de raadsvergadering op 20 december jongstleden afgestemd, tot groot verdriet van het college.

Het ontwikkelingsplan is het droombeeld van de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, enkele noordelijke ondernemersverenigingen en van het college van B & W van Tynaarlo. Friesland doet niet mee. Akkoord gaan zou voor Tynaarlo een inspanningsverplichting betekenen gedurende 10 jaar.

De bezwaren van GroenLinks zijn allereerst principieel: “de plannen staan haaks op het duurzaamheidsbeginsel, zijn strijdig met het klimaatakkoord en recreatief vliegen moet je niet bevorderen. Verder heeft de fractie geen enkele fiducie in een positieve ontwikkeling van de verlieslijdende luchthaven. Er zitten nog steeds dezelfde mensen, dezelfde organisatie en de plannen zijn alleen maar meer van hetzelfde. Een dermate grote financiële verplichting voor een zo lange tijd is een gok en legt zo’n grote druk op de gemeentelijke budgetten, dat andere noodzakelijke investeringen er onder gaan lijden” (portefeuillehouder Oscar Rietkerk).

Daarbij vonden GroenLinks en de Partij van de Arbeid het schrijnend dat het college zich wèl wil verplichten voor een gigantisch bedrag voor 10 jaar, terwijl het onlangs niet mogelijk was om wat extra’s uit te trekken voor de armoedegelden. Het voorstel is verworpen met een meerderheid van 13 tegen 10 (vóór: VVD, CDA, Gemeentebelangen,CU; tégen GroenLinks, D66, PvdA, Leefbaar Tynaarlo).

Overigens waren alle fracties het er over eens dat Tynaarlo als ‘miniaandeelhouder’ geen enkele invloed heeft op de exploitatie van het vliegveld, ook nooit heeft gehad en dat de aandelen zo snel mogelijk moeten worden verkocht.