VN Panel voorlopig veiliggesteld in Tynaarlo

Tijdens de behandeling van de perspectievennota op 12 juli 2016 heeft GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend om het VN panel minstens tot en met 2019 in stand te houden. De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Het VN Panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (2008). Inmiddels heeft ook Nederland dit verdrag geratificeerd (2016). Daarmee zijn gemeenten aan zet om het principe van ‘inclusie’ (iedereen doet mee’) ook lokaal vorm te geven en in te passen in het gemeentelijk beleid.

Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Het panel is in het voorjaar van 2015 ingesteld. De voortgang van het VN Panel is na anderhalf jaar geëvalueerd. Lees hier de evaluatie van het VN Panel in Tynaarlo.

Algemene Beschouwingen 2016

Dinsdag 12 juli waren de Algemene Beschouwingen door de gemeenteraad van Tynaarlo. Het thema van GroenLinks was dit jaar ‘inclusie’.

regenboogfractie

GroenLinks kondigde alvast aan dat we na het zomerreces met een voorstel zouden komen om van Tynaarlo een regenbooggemeente te maken. Aan het einde van de beantwoording van het college overhandigde burgemeester Marcel Thijssen aan fractievoorzitter Oscar Rietkerk een regenboogvlag. Kennelijk had de burgemeester die al besteld, en hij sprak uit dat hij hoopte dat we die na de zomer samen konden gaan hijsen.

De fractie heeft de vlag eerst maar opgehangen in de raadszaal.

Lees hier onze Algemene beschouwingen 12 juli 2016

Zienswijze van GroenLinks op gewijzigd bestemmingsplan Ter Borch

Binnenkort ligt het ontwerpbestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch ter visie; inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierover een zogenaamde zienswijze indienen. Het plan is echter op belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke bestemmingsplannen waarmee de gemeenteraad destijds akkoord is gegaan. De wijzigingen, die deels een verslechtering betekenen, heeft de meerderheid van de raad helaas geaccepteerd. Op vragen van GroenLinks geeft het college geen antwoord (een hardnekkige gewoonte). Daarom heeft de fractie zelf ook maar een zienswijze ingediend, een oneigenlijk instrument, maar je moet creatief zijn om je controlerende functie te kunnen uitoefenen. Lees hier de Zienswijze_GroenLinksTynaarlo.

Onze ideeën over de besteding meevallers 2015

Op 17mei jl. heeft het College in een besloten vergadering in Zeegse de raad geconsulteerd over de besteding van de plm. 6 miljoen euro die ‘over’ is van het vorige jaar. GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo hebben aan dit onderonsje niet meegegaan. Beide fracties vinden dat zo’n discussie gewoon in het openbaar in de raadsvergadering moet plaatsvinden. GroenLinks en ‘Leefbaar’ hebben wel ieder op eigen wijze hun ideeën kenbaar gemaakt. GroenLinks in een openbare brief. Hieronder de tekst van de brief:

Lees verder

Verslag ‘WMO een jaar later’, een informatieve avond!

De decentralisatie van zorgtaken, op korte termijn en met een sterk verminderd budget, is voor de gemeenten een gigantische operatie geweest. Ruim een jaar na de introductie, heeft GroenLinks Tynaarlo op 20 april jongstleden in een openbare informatiebijeenkomst geëvalueerd hoe die operatie in Tynaarlo is verlopen.

De bijeenkomst werd bijgewoond door deskundigen, cliënten, raadsleden en belangstellenden. De avond werd ingeleid door Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe. Zorgbelang is een professionele instantie en heeft een ombudsfunctie, die in de wet is verankerd, voor mensen die zorggerechtigd zijn. Naar zijn ervaring is de overheveling van de thuiszorg in Tynaarlo redelijk, hoewel niet vlekkeloos, verlopen. Maar bij zo’n grote operatie onder deze tijdsdruk, valt dat ook niet te verwachten.

Niet in alle gevallen verliepen de keukentafelgesprekken probleemloos of was de uitkomst adequaat. Ook bestaat de indruk dat de gemeentevertegenwoordiger met een budgetopdracht op pad was gestuurd (vooral niet te veel…). Er werd soms veel van de mensen gevraagd, terwijl niet iedereen in staat is zijn eigen regie te voeren. De echte effecten van de overheveling moeten in de toekomst nog zichtbaar worden.

De meeste zorgen heeft Jan van Loenen over de Jeugdzorg. Het betreft kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking met lichte tot zware en complexe problematiek, waaronder ook de verwijzing naar residentiële zorg valt. Voor deze kwetsbare doelgroep zijn de sociale teams niet voldoende toegerust. Van Loenen vindt de situatie vooralsnog zorgelijk en verwees naar Denemarken waar al eerder een vergelijkbare operatie heeft plaatsgevonden en waar pas na acht jaar de zorg weer op een aanvaardbaar niveau was. Lees verder