Tien zetels winst voor GroenLinks! En we gaan door…

…met eerlijk delen, schone energie, eerlijke kansen, menselijke zorg en één samenleving!

We gaan de thema’s van de afgelopen verkiezingen vertalen naar de situatie in Tynaarlo. Wil je actief bijdragen aan een groene en sociale toekomst voor Tynaarlo, kom dan op 5 april naar Vries. We nodigen je uit om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen in Café Onder de Linden, Brink 4 in Vries, van 20.00-22.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Het is tijd voor verandering en die kunnen we alleen samen bereiken.

Gemeenteraad niet akkoord met toekomstdromen voor het vliegveld!

Eindelijk wordt het standpunt van GroenLinks gedeeld! Na bijna 50 jaar aanmodderen met steeds weer nieuwe plannen om het vliegveld rendabel te maken, is er nu een raadsmeerderheid die er niet meer in gelooft. Het meest recente plan: GAE als ‘Internationale toegangspoort voor het Noorden’, met een verwacht aantal van 100.000 tot 200.000 vliegbewegingen per jaar, is in de raadsvergadering op 20 december jongstleden afgestemd, tot groot verdriet van het college.

Het ontwikkelingsplan is het droombeeld van de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, enkele noordelijke ondernemersverenigingen en van het college van B & W van Tynaarlo. Friesland doet niet mee. Akkoord gaan zou voor Tynaarlo een inspanningsverplichting betekenen gedurende 10 jaar.

De bezwaren van GroenLinks zijn allereerst principieel: “de plannen staan haaks op het duurzaamheidsbeginsel, zijn strijdig met het klimaatakkoord en recreatief vliegen moet je niet bevorderen. Verder heeft de fractie geen enkele fiducie in een positieve ontwikkeling van de verlieslijdende luchthaven. Er zitten nog steeds dezelfde mensen, dezelfde organisatie en de plannen zijn alleen maar meer van hetzelfde. Een dermate grote financiële verplichting voor een zo lange tijd is een gok en legt zo’n grote druk op de gemeentelijke budgetten, dat andere noodzakelijke investeringen er onder gaan lijden” (portefeuillehouder Oscar Rietkerk).

Daarbij vonden GroenLinks en de Partij van de Arbeid het schrijnend dat het college zich wèl wil verplichten voor een gigantisch bedrag voor 10 jaar, terwijl het onlangs niet mogelijk was om wat extra’s uit te trekken voor de armoedegelden. Het voorstel is verworpen met een meerderheid van 13 tegen 10 (vóór: VVD, CDA, Gemeentebelangen,CU; tégen GroenLinks, D66, PvdA, Leefbaar Tynaarlo).

Overigens waren alle fracties het er over eens dat Tynaarlo als ‘miniaandeelhouder’ geen enkele invloed heeft op de exploitatie van het vliegveld, ook nooit heeft gehad en dat de aandelen zo snel mogelijk moeten worden verkocht.

2017!

Fractie en bestuur van GroenLinks Tynaarlo wensen leden, symphatisanten en ieder die GroenLinks een goed hart toedraagt, een voorspoedig en gezond 2017!

Op naar de verkiezingen! Op naar een eerlijker en schoner Nederland en een respectvol politiek discours.

(tussen haakjes: een beetje hulp bij de campagne kunnen we in Tynaarlo wel gebruiken)

ALV 23 november jongstleden

In een goed bezochte vergadering heeft GroenLinks een start gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vroeg misschien, maar er moet ook veel gebeuren.

We hebben een programmacommissie en een kandidatencommissie gekozen en gebrainstormd over de campagne. Leuk was dat we een aantal (voor ons) nieuwe belangstellenden konden verwelkomen. Ook is besloten dat onze afdeling voor de Tweede Kamerverkiezingen zal doen wat in haar vermogen ligt, rekening houdend met de vooralsnog geringe mankracht.

En verder:

  • …heeft het College om ondoorgrondelijke redenen besloten de huidige bibliotheken te handhaven tot 2021/22, zij het met iets minder boeken per vestiging;
  • ….heeft de fractie als enige tegen het raadsvoorstel  over de verdeling van de ‘Armoedegelden’ gestemd omdat er teveel beknibbeld wordt op het uit te keren bedrag, en omdat het college de armoedegelden gebruikt voor de reguliere gemeentelijke taken.

De verkiezingen komen er aan!

GroenLinks scoort in Tynaarlo altijd redelijk hoog, zowel landelijk als lokaal.
En juist nu, nu Jesse het zo goed doet in de peilingen, willen wij er ook in Tynaarlo een tandje bijzetten.

Daarvoor hebben we extra mankracht nodig!
Wil je ook je bijdrage leveren?

Meld je dan aan bij onze secretaris: info@groenlinkstynaarlo.nl

of centraal https://groenlinks.nl/doemee

We zien jullie graag!