Bijdrage raad 11/7/2017, Voorjaarsbrief en perspectieven nota

Voorzitter, collega’s.
Voor ons ligt de laatste perspectievennota en voorjaarsbrief van het huidige college.
En dat is te zien, weinig ambities (wat gemotiveerd wordt als niet over het graf willen heen
regeren) en voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Doel is zoveel mogelijk bezuinigen
o.a. ten koste van het sociale domein en weinig of geen investeringen in het leefbaar maken van
onze gemeente. En daar waar het wel gebeurt is dat uitvoering van beleid wat reeds was ingezet
door het vorige college.
Voorzitter, het is voor GroenLinks duidelijk dat dit anders moet, maar we hebben er weinig
vertrouwen in dat dit nog onder het huidige college bewerkstelligd kan worden. Het is tijd voor
verandering.
In onze bijdrage lopen de perspectieven nota en de voorjaarsbrief door elkaar heen. Het een heeft
te maken met het andere.
Daarnaast zullen we ons beperken tot enkele onderdelen. Onderdelen die voor ons van belang
zijn.
Twee onderdelen springen er wat dat betreft uit: het Transferium in de Punt en GAE.
Beide zijn structureel en dienen met structureel geld te worden gefinancierd.
Wat GAE betreft lijkt ons de situatie duidelijk: in de raad van 20/12/2016 heeft de raad in
meerderheid aangegeven dat het klaar is met het vliegveld. Rupsje nooit genoeg heeft de
voorgaande tien jaren mogen rekenen op ruimhartige financiële ondersteuning en moet nu op
eigen benen staan. Nu worden ons weer nieuwe structuur voorstellen gedaan met de nodige
financiële behoeften.
GroenLinks is van mening dat we het nu aan het vliegveld over moeten laten en er geen
verandering van de structuur hoeft te komen en dat we geen bijdrage meer gaan verlenen.
Ze moeten nu maar eens gaan vliegen.
In de voorjaarsbrief wordt op blz. 8 melding gemaakt van belangstelling voor het ontwikkelen van
het bedrijven terrein Vriezerbrug-Zuid.
In 2006 heeft de raad van Tynaarlo uitgesproken dat er op die locatie geen bedrijven terrein zou
komen. De gronden zijn teruggeboekt naar landbouw gronden en hier was het energie park
gepland. Helaas heeft zich dat niet ontwikkeld zoals gehoopt.
Voor GroenLinks blijft de raaduitspraak van 2006 van kracht. We zullen de ontwikkelingen in
eerste instantie moeten zoeken binnen de bestaande terreinen in de regio.
Op blz. 6 van de voorjaarsbrief staat dat t.b.v. juridische kosten in het proces tegen RVG er reeds
€32.500 besteed is en dat er nog behoefte is aan €70.000 extra. Voorzitter, ruim €100.000 voor
een proces. Is dat het waard? Is de gemeente aangeklaagd of is de gemeente de aanklager?
Hoe zeker zijn we van de zaak, is die te winnen? Als dat zo is dan zullen de proceskosten door de
veroordeelde partij vergoed moeten worden. Graag duidelijkheid hierover.
De samenleving verandert in rap tempo en inmiddels is snel internet onontbeerlijk. Echter, de
private partijen nemen hier niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij pikken slechts de
krenten uit de pap.
De provincie Drenthe heeft het initiatief naar zich toe getrokken om te zorgen dat uiterlijk 2019 heel
Drenthe de beschikking heeft over snel internet. Daartoe moeten er nu stappen gezet worden om
te zorgen dat het buitengebied van onze gemeente de beschikking over snel internet krijgt.
Op blz.9 lezen we dat het college hierover nog geen beleid heeft ontwikkeld. Er staat letterlijk:
“mogelijk komen wij in de komende periode met een voorstel aan uw raad hierover”.
Collega’s, hiermee missen we de boot. Er is weinig tijd meer.
Daarom dient de GroenLinks fractie met steun van Gemeentebelangen de volgende motie in:

Onderwijs: in de perspectieven nota maakt het college melding van een “passende zorgstructuur
op scholen” maar maakt verder niet duidelijk hoe dat te realiseren.
Wat de GroenLinks fractie betreft gaat het veel verder: passend onderwijs is aangemerkt als
prioriteit in de concept inclusie agenda van de gemeente.
De GroenLinks fractie dient daarom de volgende motie in:
Op het terrein van het accommodatiebeleid worden in de diverse kernen plannen uitgevoerd dan wel
ontwikkeld.
Er is ruim voldoende aandacht voor de toegankelijkheid, echter wij missen beleid omtrent
uitgangkelijkheid.
Daarom dient de GroenLinks fractie met steun van Gemeentebelangen de volgende motie in:
Op blz.8 van de perspectieven nota lezen we dat het college wil voorkomen dat de onderwereld
verweven gaat worden met de bovenwereld. Op zich iets waar GroenLinks niet tegen kan zijn.
Echter we missen een visie. We hebben in de gemeente een veiligheidshuis maar nergens lezen
wij wat haar rol is in de bestrijding van de integratie van de onderwereld met de bovenwereld.
Op blz.39 zien we dat het college de extra BOA inzet van incidenteel naar structureel wil
omzetten.Wat we zien is dat hier ingezet wordt op repressie in plaats van preventie. Het is
onvoorstelbaar te denken dat, wanneer je alle jeugdsozen sluiten en bezuinigd op het
jongerenwerk, de jeugd braaf thuis op de bank blijft zitten. Ze gaan “hangen in de openbare
ruimte” met in enkele gevallen overlast. Zet in op het jeugdwerk en niet op handhaving.
Toerisme en recreatie is ook voor de gemeente Tynaarlo een niet te verwaarlozen economische
factor van belang en dat geldt ook voor de werkgelegenheid.
Het is goed te lezen dat de gemeente dit wil promoten. Echter hoe en waarmee kunnen wij niet
ontdekken. Wil onze gemeente zich onderscheiden ten opzichte van de andere gemeenten dan zal
er een duidelijk onderscheid en differentiatie moeten komen. Niet meer van hetzelfde. Zet in op
Duurzame recreatie.
In de perspectieven nota staan welgeteld vier regels over de culturele gemeente. Er staat dat dit
een kans is voor de ondernemers in onze gemeente om hierop in te spelen. Maar wij zien daar
weinig van. Zijn er initiatieven?
Op blz. 11 van de voorjaarsbrief wordt melding gemaakt van meerdere initiatieven op het gebied
van Natuur en Landschap/vitaal platteland die vanuit de dorpen worden voorbereid.
Kunt u ons daar enkele van noemen en welke bedragen daar in horen als cofinanciering?
In de voorjaarsbrief staat een wel zeer summiere vermelding waar het gaat om duurzame energie.
Zoals ons duidelijk is geworden is de gemeente afnemer van zogenaamde sjoemelstroom d.m.v. met
certificaten vergroende grijze stroom.
De fractie van GroenLinks, de PvdA en Gemeentebelangen vinden dat dit anders moet.
Daartoe dienen zij de volgende motie in:
Voorzitter, omdat we aan de vooravond van verkiezingen staan, er een nieuwe raad en college zal
komen, wil de GroenLinks fractie het hierbij laten.
Wij zijn niet enthousiast en niet onder de indruk wat ons d.m.v. de perspectieven nota en de
voorjaarsbrief wordt voorgeschoteld.
In 2018 zijn er nieuwe kansen en GroenLinks zal zich hard maken voor een eerlijke en duurzame
gemeente.
Het is tijd voor verandering.

We zijn er klaar voor.

Reacties zijn gesloten.