Gaswinning in Vries? Ga in gesprek met Liesbeth van Tongeren

Op zaterdag 25 februari is Liesbeth van Tongeren van 10.30 tot 12.30 aanwezig in ‘Café Onder de Linden’, Brink 4 in Vries

De NAM is van plan om meer gas te gaan winnen uit het “veld Vries”.  Dit veld strekt zich uit van Donderen tot onder Assen. In een brief aan de Tweede Kamer (22-11-2016) schrijft Minister Kamp dat er van dit plan geen omgevingsbezwaren te verwachten zijn. Het veld is betrekkelijk klein waardoor de bodemdaling beneden de 2 cm zou blijven. Nu de productie van grote velden wordt beperkt vanwege de veiligheid verschuift de focus kennelijk naar kleinere velden. Ook bij kleinere velden in Drenthe is al eerder schade geconstateerd. Bovendien is de bodem van Vries in de lange periode dat er gas gewonnen wordt al ca. 8 cm. gedaald. Het gemeentebestuur heeft de minister in januari negatief geadviseerd over het nieuwe plan. Tynaarlo wil dat er eerst goede afspraken worden gemaakt over de monitoring van de risico’s van de gaswinning en over de afhandeling van mogelijke schades. De ervaring in Groningen maar ook in Zuidlaren leert dat dit niet zo soepel verloopt.

De inwoners van Vries zijn er vooralsnog niet gerust op maar ook in Assen (Marsdijk) groeit het verzet. In Zuidlaren voelt men de uitlopers van de bevingen van het veld van Slochteren maar ook van Annen. Vlakbij zijn nu ook plannen om zout te gaan winnen. Veel mensen vragen zich af wat de combinatie van mijnbouwactiviteiten voor risico’s met zich mee brengt.

Liesbeth van Tongeren heeft een brede milieukennis en heeft zich jarenlang ingezet voor de aardbevingsgedupeerden in Groningen. Daarom heeft GroenLinks Tynaarlo haar gevraagd haar ervaringen en kennis te delen. Stel je vragen, uit je zorgen en denk mee over oplossingen. Iedereen is welkom!

Gemeenteraad niet akkoord met toekomstdromen voor het vliegveld!

Eindelijk wordt het standpunt van GroenLinks gedeeld! Na bijna 50 jaar aanmodderen met steeds weer nieuwe plannen om het vliegveld rendabel te maken, is er nu een raadsmeerderheid die er niet meer in gelooft. Het meest recente plan: GAE als ‘Internationale toegangspoort voor het Noorden’, met een verwacht aantal van 100.000 tot 200.000 vliegbewegingen per jaar, is in de raadsvergadering op 20 december jongstleden afgestemd, tot groot verdriet van het college.

Het ontwikkelingsplan is het droombeeld van de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, enkele noordelijke ondernemersverenigingen en van het college van B & W van Tynaarlo. Friesland doet niet mee. Akkoord gaan zou voor Tynaarlo een inspanningsverplichting betekenen gedurende 10 jaar.

De bezwaren van GroenLinks zijn allereerst principieel: “de plannen staan haaks op het duurzaamheidsbeginsel, zijn strijdig met het klimaatakkoord en recreatief vliegen moet je niet bevorderen. Verder heeft de fractie geen enkele fiducie in een positieve ontwikkeling van de verlieslijdende luchthaven. Er zitten nog steeds dezelfde mensen, dezelfde organisatie en de plannen zijn alleen maar meer van hetzelfde. Een dermate grote financiële verplichting voor een zo lange tijd is een gok en legt zo’n grote druk op de gemeentelijke budgetten, dat andere noodzakelijke investeringen er onder gaan lijden” (portefeuillehouder Oscar Rietkerk).

Daarbij vonden GroenLinks en de Partij van de Arbeid het schrijnend dat het college zich wèl wil verplichten voor een gigantisch bedrag voor 10 jaar, terwijl het onlangs niet mogelijk was om wat extra’s uit te trekken voor de armoedegelden. Het voorstel is verworpen met een meerderheid van 13 tegen 10 (vóór: VVD, CDA, Gemeentebelangen,CU; tégen GroenLinks, D66, PvdA, Leefbaar Tynaarlo).

Overigens waren alle fracties het er over eens dat Tynaarlo als ‘miniaandeelhouder’ geen enkele invloed heeft op de exploitatie van het vliegveld, ook nooit heeft gehad en dat de aandelen zo snel mogelijk moeten worden verkocht.

2017!

Fractie en bestuur van GroenLinks Tynaarlo wensen leden, symphatisanten en ieder die GroenLinks een goed hart toedraagt, een voorspoedig en gezond 2017!

Op naar de verkiezingen! Op naar een eerlijker en schoner Nederland en een respectvol politiek discours.

(tussen haakjes: een beetje hulp bij de campagne kunnen we in Tynaarlo wel gebruiken)

ALV 23 november jongstleden

In een goed bezochte vergadering heeft GroenLinks een start gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vroeg misschien, maar er moet ook veel gebeuren.

We hebben een programmacommissie en een kandidatencommissie gekozen en gebrainstormd over de campagne. Leuk was dat we een aantal (voor ons) nieuwe belangstellenden konden verwelkomen. Ook is besloten dat onze afdeling voor de Tweede Kamerverkiezingen zal doen wat in haar vermogen ligt, rekening houdend met de vooralsnog geringe mankracht.

En verder:

  • …heeft het College om ondoorgrondelijke redenen besloten de huidige bibliotheken te handhaven tot 2021/22, zij het met iets minder boeken per vestiging;
  • ….heeft de fractie als enige tegen het raadsvoorstel  over de verdeling van de ‘Armoedegelden’ gestemd omdat er teveel beknibbeld wordt op het uit te keren bedrag, en omdat het college de armoedegelden gebruikt voor de reguliere gemeentelijke taken.

De verkiezingen komen er aan!

GroenLinks scoort in Tynaarlo altijd redelijk hoog, zowel landelijk als lokaal.
En juist nu, nu Jesse het zo goed doet in de peilingen, willen wij er ook in Tynaarlo een tandje bijzetten.

Daarvoor hebben we extra mankracht nodig!
Wil je ook je bijdrage leveren?

Meld je dan aan bij onze secretaris: info@groenlinkstynaarlo.nl

of centraal https://groenlinks.nl/doemee

We zien jullie graag!