Voor de derde keer achtereen is een overschot op de jaarrekening!

En daar is het college nog trots op ook! Dus ook trots op de bezuinigingen op tal van plaatsen in de
sociale en culturele sector. Zo is er bijvoorbeeld beknibbeld op het Persoonsgebonden Budget, is het
jongerenwerk op sterven na dood en zijn structurele bijdragen aan kunst en cultuur verlaagd of afgeschaft.
Hetzelfde is gebeurd met diverse sportverenigingen.
Dit zijn nu net de onderwerpen waarvan GroenLinks vindt dat de gemeente een ruimhartig beleid moet
voeren, zeker als blijkt dat er na jaar na jaar voldoende geld overblijft. De fractie zal d.m.v. moties
proberen wat bij te sturen.
Lees hieronder de volledige bijdrage van Klaas Kuipers aan de bespreking van de voorjaars- en de
perspectievennota op 11 juli 2017.

Bijdrage raad 11/7/2017, Voorjaarsbrief en perspectieven nota

Voorzitter, collega’s.
Voor ons ligt de laatste perspectievennota en voorjaarsbrief van het huidige college.
En dat is te zien, weinig ambities (wat gemotiveerd wordt als niet over het graf willen heen
regeren) en voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Doel is zoveel mogelijk bezuinigen
o.a. ten koste van het sociale domein en weinig of geen investeringen in het leefbaar maken van
onze gemeente. En daar waar het wel gebeurt is dat uitvoering van beleid wat reeds was ingezet
door het vorige college.
Voorzitter, het is voor GroenLinks duidelijk dat dit anders moet, maar we hebben er weinig
vertrouwen in dat dit nog onder het huidige college bewerkstelligd kan worden. Het is tijd voor
verandering.
In onze bijdrage lopen de perspectieven nota en de voorjaarsbrief door elkaar heen. Het een heeft
te maken met het andere.
Daarnaast zullen we ons beperken tot enkele onderdelen. Onderdelen die voor ons van belang
zijn.
Twee onderdelen springen er wat dat betreft uit: het Transferium in de Punt en GAE.
Beide zijn structureel en dienen met structureel geld te worden gefinancierd.
Wat GAE betreft lijkt ons de situatie duidelijk: in de raad van 20/12/2016 heeft de raad in
meerderheid aangegeven dat het klaar is met het vliegveld. Rupsje nooit genoeg heeft de
voorgaande tien jaren mogen rekenen op ruimhartige financiële ondersteuning en moet nu op
eigen benen staan. Nu worden ons weer nieuwe structuur voorstellen gedaan met de nodige
financiële behoeften.
GroenLinks is van mening dat we het nu aan het vliegveld over moeten laten en er geen
verandering van de structuur hoeft te komen en dat we geen bijdrage meer gaan verlenen.
Ze moeten nu maar eens gaan vliegen.
In de voorjaarsbrief wordt op blz. 8 melding gemaakt van belangstelling voor het ontwikkelen van
het bedrijven terrein Vriezerbrug-Zuid.
In 2006 heeft de raad van Tynaarlo uitgesproken dat er op die locatie geen bedrijven terrein zou
komen. De gronden zijn teruggeboekt naar landbouw gronden en hier was het energie park
gepland. Helaas heeft zich dat niet ontwikkeld zoals gehoopt.
Voor GroenLinks blijft de raaduitspraak van 2006 van kracht. We zullen de ontwikkelingen in
eerste instantie moeten zoeken binnen de bestaande terreinen in de regio.
Op blz. 6 van de voorjaarsbrief staat dat t.b.v. juridische kosten in het proces tegen RVG er reeds
€32.500 besteed is en dat er nog behoefte is aan €70.000 extra. Voorzitter, ruim €100.000 voor
een proces. Is dat het waard? Is de gemeente aangeklaagd of is de gemeente de aanklager?
Hoe zeker zijn we van de zaak, is die te winnen? Als dat zo is dan zullen de proceskosten door de
veroordeelde partij vergoed moeten worden. Graag duidelijkheid hierover.
De samenleving verandert in rap tempo en inmiddels is snel internet onontbeerlijk. Echter, de
private partijen nemen hier niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij pikken slechts de
krenten uit de pap.
De provincie Drenthe heeft het initiatief naar zich toe getrokken om te zorgen dat uiterlijk 2019 heel
Drenthe de beschikking heeft over snel internet. Daartoe moeten er nu stappen gezet worden om
te zorgen dat het buitengebied van onze gemeente de beschikking over snel internet krijgt.
Op blz.9 lezen we dat het college hierover nog geen beleid heeft ontwikkeld. Er staat letterlijk:
“mogelijk komen wij in de komende periode met een voorstel aan uw raad hierover”.
Collega’s, hiermee missen we de boot. Er is weinig tijd meer.
Daarom dient de GroenLinks fractie met steun van Gemeentebelangen de volgende motie in:

Onderwijs: in de perspectieven nota maakt het college melding van een “passende zorgstructuur
op scholen” maar maakt verder niet duidelijk hoe dat te realiseren.
Wat de GroenLinks fractie betreft gaat het veel verder: passend onderwijs is aangemerkt als
prioriteit in de concept inclusie agenda van de gemeente.
De GroenLinks fractie dient daarom de volgende motie in:
Op het terrein van het accommodatiebeleid worden in de diverse kernen plannen uitgevoerd dan wel
ontwikkeld.
Er is ruim voldoende aandacht voor de toegankelijkheid, echter wij missen beleid omtrent
uitgangkelijkheid.
Daarom dient de GroenLinks fractie met steun van Gemeentebelangen de volgende motie in:
Op blz.8 van de perspectieven nota lezen we dat het college wil voorkomen dat de onderwereld
verweven gaat worden met de bovenwereld. Op zich iets waar GroenLinks niet tegen kan zijn.
Echter we missen een visie. We hebben in de gemeente een veiligheidshuis maar nergens lezen
wij wat haar rol is in de bestrijding van de integratie van de onderwereld met de bovenwereld.
Op blz.39 zien we dat het college de extra BOA inzet van incidenteel naar structureel wil
omzetten.Wat we zien is dat hier ingezet wordt op repressie in plaats van preventie. Het is
onvoorstelbaar te denken dat, wanneer je alle jeugdsozen sluiten en bezuinigd op het
jongerenwerk, de jeugd braaf thuis op de bank blijft zitten. Ze gaan “hangen in de openbare
ruimte” met in enkele gevallen overlast. Zet in op het jeugdwerk en niet op handhaving.
Toerisme en recreatie is ook voor de gemeente Tynaarlo een niet te verwaarlozen economische
factor van belang en dat geldt ook voor de werkgelegenheid.
Het is goed te lezen dat de gemeente dit wil promoten. Echter hoe en waarmee kunnen wij niet
ontdekken. Wil onze gemeente zich onderscheiden ten opzichte van de andere gemeenten dan zal
er een duidelijk onderscheid en differentiatie moeten komen. Niet meer van hetzelfde. Zet in op
Duurzame recreatie.
In de perspectieven nota staan welgeteld vier regels over de culturele gemeente. Er staat dat dit
een kans is voor de ondernemers in onze gemeente om hierop in te spelen. Maar wij zien daar
weinig van. Zijn er initiatieven?
Op blz. 11 van de voorjaarsbrief wordt melding gemaakt van meerdere initiatieven op het gebied
van Natuur en Landschap/vitaal platteland die vanuit de dorpen worden voorbereid.
Kunt u ons daar enkele van noemen en welke bedragen daar in horen als cofinanciering?
In de voorjaarsbrief staat een wel zeer summiere vermelding waar het gaat om duurzame energie.
Zoals ons duidelijk is geworden is de gemeente afnemer van zogenaamde sjoemelstroom d.m.v. met
certificaten vergroende grijze stroom.
De fractie van GroenLinks, de PvdA en Gemeentebelangen vinden dat dit anders moet.
Daartoe dienen zij de volgende motie in:
Voorzitter, omdat we aan de vooravond van verkiezingen staan, er een nieuwe raad en college zal
komen, wil de GroenLinks fractie het hierbij laten.
Wij zijn niet enthousiast en niet onder de indruk wat ons d.m.v. de perspectieven nota en de
voorjaarsbrief wordt voorgeschoteld.
In 2018 zijn er nieuwe kansen en GroenLinks zal zich hard maken voor een eerlijke en duurzame
gemeente.
Het is tijd voor verandering.

We zijn er klaar voor.

Plan voor het entreegebied van TerBorch: GroenLinks zegt nee!

Op 2 mei jongstleden heeft de meerderheid van de raad besloten het plan voor de invulling van het entreegebied van TerBorch ter visie te leggen. Dit gebied is een van de laatste stukjes van de wijk waarvoor nog een bestemmingsplan moet worden gemaakt.

Het grootste struikelblok was en is de komst van een gigantische supermarkt, groter dan welke andere ook in het aangrenzende gebied van Groningen en Paterswolde en veel groter dan de wijk ooit nodig zal hebben. Over de wenselijkheid van dit plan en de consequenties ervan voor de verkeersafwikkeling is lang gediscussieerd, maar uiteindelijk hebben alleen de fracties GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo tegengestemd.

Portefeuillehouder Klaas Kuipers heeft in zijn bijdrage nog eens gewezen op de geschiedenis van de wijk. In 2002 is onder een college van B & W van VVD, PvdA, GroenLinks en CU een masterplan ontwikkeld voor een groene woonwijk tussen stad en platteland met een vloeiende overgang naar het naastgelegen natuurgebied de ‘Onlanden’. Het ontwerp bevatte een zorgvuldige afwisseling van woonkavels, verkeerswegen en afwatering. In die opzet zou geen plaats zijn voor een supermarkt. Dit laatste mede op aandringen van de ondernemers in Paterswolde en Eelde. Later is er nog sprake geweest van een buurtsuper voor de verzorging van de wijk. Aan het het natuurlijk karakter van de wijk is in de loop van de jaren al veel afbreuk gedaan. De plannen voor een supermarkt van circa 2000 vierkante meter met 1000 vierkante meter parkeerterrein, zoals nu door het college worden voorgesteld, is de nieuwste en grootste schending van de oorspronkelijke opzet. De ondernemers in Paterswolde hebben hun investeringen gebaseerd op toezeggingen van de gemeente. Albert Hein heeft bij de laatste uitbreiding meebetaald aan een rotonde voor een soepele verkeersafwikkeling aldaar! De winkeliers vrezen meer dan ooit voor minder klandizie en krijgen voor herhaalde oproepen en openbare brieven aan de raad geen gehoor. GroenLinks ziet niets in het huidige voorstel voor het entreegebied en stelt voor eerst een openbaar onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van appartementsbouw. De woonbehoeften kunnen zoveel jaren na de oorspronkelijke opzet wel eens veranderd zijn. De projectontwikkelaar heeft die mogelijkheid nooit serieus onderzocht.

De prioriteit van GroenLinks is dat het karakter van de wijk gewaarborgd blijft.

Persbericht: Tijdelijk gebruik PBH terrein

De ontwikkeling van het PBH terrein in Zuidlaren zit in een impasse tussen de ideeën van de gemeente en de voorstellen van projectontwikkelaar Leyten. Om te zorgen dat de kale plek snel invulling krijgt stelt GroenLinks voor om tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

 
De Regio Groningen-Assen heeft deelgenomen aan het EU project SEEDS. Dit project deed onderzoek naar het tijdelijk gebruik van leegstaande panden en terreinen. Conclusie is dat tijdelijk gebruik een flinke economische en sociale impuls kan betekenen. Op basis van die conclusie wil GroenLinks aan de slag. Tijdelijk gebruik geeft ook mogelijkheden om te experimenteren met zaken waar nu jaren lang over gesproken wordt (goothoogtes, uitstraling, stijlen, rooilijnen).
Als eerste moet AH natuurlijk een tijdelijke winkel krijgen. Die belofte moet nu eindelijk eens ingelost worden. Daarnaast hebben we goedkope sociale huurwoningen nodig voor bijvoorbeeld statushouders en dan vooral in de categorie: niet-standaard-gezinshuis.
Vele andere mogelijkheden voor invulling van delen van het terrein zijn te bedenken: Een opblaas sporthal voor een beetje extra capaciteit, kunst en cultuurruimte, oefenruimtes, startende ondernemers, dorpstuin, hangplek voor jongeren, alternatief energie centrum, openlucht kampeer/ recreatie evenement of een markthal voor lokale aanbieders.
Ondertussen hebben de gemeente en projectontwikkelaar Leyten enige tijd om tot overeenstemming te komen en kunnen ze geslaagde experimenten van tijdelijk gebruik opnemen in hun plannen. De problemen rond de grondposities zijn waarschijnlijk makkelijker te overwinnen op basis van een tijdelijke dan een permanente overeenkomst.

Het college en het vliegveld: doen raadsbesluiten er niet meer toe?.

Op 2 februari 2016 heeft de raad in meerderheid een motie gesteund waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken hoe Tynaarlo haar aandelen in het vliegveld van de kan hand te doen en binnen 2 maanden te rapporteren welke consequenties dat heeft. Vervolgens is de raad op 20 december niet akkoord gegaan om 10 jaar lang 4,6 miljoen te investeren in het zoveelste rooskleurige toekomstplan: ‘GAE als toegangspoort van het Noorden’.

De raad gelooft er dus meer in, kan het duidelijker?
En dan, alsof er niets gebeurd is, vraagt het college in een brief van 9 mei om de beschikbaarstelling van 1,84 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van het vliegveld, zijnde het bedrag dat overeenkomt met het aandeel van 4% van Tynaarlo!

Oscar Rietkerk heeft het college om opheldering gevraagd over deze vreemde gang van zaken.